Drømmen om en ny Frivilligsentral

Det siste året har vi jobbet veldig mye med å få nye lokaler til Kristiansund Frivilligsentral. Vi håper og tror at vi i 2019 kan flytte inn i nye lokaler og trappe opp vår aktivitet slik at vi blir en god møteplass for hele byens befolkning. Vi ønsker å tilby aktiviteter som er meningsfulle både for de som ønsker å bidra som frivillig og for de som ønsker bistand fra frivillige. Dette er vårt samfunnsoppdrag.

Kristiansund Frivilligsentral står uten lokaler for sin aktivitet og har gjort det siden desember 2017. Det bygges omsorgsboliger i Skolegata der tidligere Frivilligsentral var lokalisert. Derfor er Frivilligsentralen inne i en spennende prosess der muligheter for fremtidens aktivitet skal legges. Mange etterspør en velfungerende sentral som kan koordinere og tilrettelegge for viktig frivillig arbeid. Det er også behov for mer samarbeid mellom alle lag og organisasjoner som ønsker å bidra til positiv samfunnsutvikling i form av aktiviteter for innbyggere i Kristiansund. En viktig og avgjørende del av denne prosessen er å flytte inn i egnede lokaler. 

 Frivilligsentraler finnes over hele landet og er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet. Sentralene skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen utfører. Frivilligsentralene har vist seg å være et godt virkemiddel for å utløse frivillig innsats i lokalsamfunn og nærmiljø. Sentralene har gjort det enklere for mange å delta i frivillig arbeid. De har stor bredde i aktiviteter og søker å rekruttere og være bevisst grupper som i mindre grad deltar i frivillig virksomhet, nye grupper frivillige og nye former for frivillig virksomhet. Mange sentraler fungerer som en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralene skal ha en universell utforming og være et kontaktsenter for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet uansett alder, kjønn, økonomisk status og etnisk tilhørighet. 

Kristiansund Frivilligsentral ønsker å være synlig og ha lav dørterskel for de som ønsker å besøke oss. En god frivilligsentral skaper aktivitet og liv i det området den ligger i. Den skal være en møteplass for lag, organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å drive med frivillig arbeid og derfor kan fylles med aktivitet på dagtid og kveldstid og være en viktig del av sentrumsutviklingen.  

2024 © Kristiansund Frivilligsentral